Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Quyết định số 03/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của xã Văn Lăng 04/01/2024 Hoàng Xuân Trường
2 Số 283/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của xã Văn Lăng 29/12/2023 Hoàng Xuân Trường
3 Số 282/QĐ -UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm 2023 của xã Văn Lăng 29/12/2023 Hoàng Xuân Trường
4 số 278/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của xã Văn Lăng (Trình HĐND xã Văn Lăng khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026) 18/12/2023 Hoàng Xuân Trường
5 Quyết định số 160/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Văn Lăng 9 tháng đầu năm 2023 03/10/2023 Trương Công Hiền
6 Quyết định số 159/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2023 của xã Văn Lăng 03/10/2023 Trương Công Hiền
7 139/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2022 18/08/2023 Nguyễn Thị Nguyệt
8 Số 116/QĐ-UBND Quyết định Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2023 của xã Văn Lăng 11/07/2023 Trương Công Hiền
9 Số 115/QĐ-UBND Quyết định Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của xã Văn Lăng 11/07/2023 Trương Công Hiền
10 số 30/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của xã Văn Lăng 03/04/2023 Trương Công Hiền
11 Quyết định số 30/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của xã Văn Lăng 03/04/2023 Trương Công Hiền
12 Quyết định số 04/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Văn Lăng 10/01/2023 Trương Công Hiền
13 Quyết định số 03/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của UBND xã Văn Lăng 10/01/2023 Trương Công Hiền
14 Quyết định số 195/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm 2022 của UBND xã văn Lăng 31/12/2022 Trương Công Hiền
15 số 161/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Văn Lăng (Trình HĐND xã Văn Lăng khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026) 05/12/2022 Trương Công Hiền
16 139/QĐ-UBND Quyết định Về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Văn lăng 9 tháng đầu năm 2022 04/10/2022 Trương Công Hiền
17 Quyets định số 106/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2021 27/08/2022 Trương Công Hiền
18 Quyết định số 105/QĐ-UBND Quyết định về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Văn lăng 6 tháng đầu năm 2022 27/08/2022 Trương Công Hiền
19 Số 36/QĐ-UBND Quyết định về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Văn Lăng quý 1 năm 2022 08/04/2022 Trương Công Hiền
20 Quyết định số 07/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 07/01/2022 Trương Công Hiền

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3528720