Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy

1. Bí thư 
Họ và tên: Hoàng Xuân Trường
Ngày sinh: 12/03/1971
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0912500690; 0868820690   
Fax: 
Email: truonghx.donghy@thainguyen.gov.vn
2. Phó bí thư (Thường trực)
Họ và tên: Ngô Thị Nhị
Ngày sinh: 20/01/1977
Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 01692627899          
Fax: 
Email:
nhint.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2.Hội đồng nhân dân

 

1. Chủ tịch HĐND 

Họ và tên: Hoàng Xuân Trường
Ngày sinh: 12/03/1971
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0912500690; 0868820690   
Fax: 
Email: truonghx.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

 

2. Phó Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Nguyễn Thị Liêm
Ngày sinh: 24/12/1968
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0989839067            
Fax: 
Email: liemnt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

3. Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Trương Công Hiền
Ngày sinh: 16/4/1972
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0983112009            
Fax: 
Email: hientc.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

2. Phó Chủ tịch UBND xã 

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 29/11/1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0357231388           
Fax: 
Email: nguyetnt.donghy@thainguyen.gov.vn